Darsana sparsane chasya bhoga svargapavargade | Punito viprahatyadi patakaih patitam janam || Danda sambhuruma tantri