Posts Tagged "Music"

Bobbili Veena

Darsana sparsane chasya bhoga svargapavargade | Punito viprahatyadi patakaih patitam janam || Danda sambhuruma tantri kakubhah kamalapatih | Indra patrika…